Razem się bawimy, razem się kształcimy
Dokumentacja szkolna i dydaktyka

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami
dotyczącymi naszej placówkiRegulamin korzystania z podręczników dotacyjnych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie obowiązujący od 1 września 2019 r.


Spis podręczników dla Szkoły Podstawowej
na rok 2019/2020Podręczniki dla klasy 1a

Podręczniki dla klasy 4a

Podręcziki dla klasy 5a i 5b

Podręczniki dla klasy 6a

Podręczniki dla klasy 7a

<

Odnawiamy certyfikat "Szkoły promującej zdrowie"

W tym roku szkolnym staramy się o odnowienie naszego certyfikatu "Szkoły promującej zdrowie". Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z dokumentem prezentującym wyniki autoewaluacji związanej z tym projektem Aby zapoznać się z dokumentem proszę kliknąć na link obok ikonki Autoewaluacja

Przygot.M. Łaptaś, K. WalRegulamin konkursu Bezpieczna Droga

Jak co roku nasz Zespół Szkół organizuje Małopolski Konkurs Bezpieczna Droga. Aby zapoznać się z jego regulaminem proszę kliknąć na link obok ikonki Regulamin Małopolskiego Konkursu „Bezpieczna Droga”

Przygot.U. KościelnyWszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dostosowanie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Krakowie przy ul. Zakątek 2 na potrzeby osób niepełnosprawnych

ogłoszenie o zamówieniu
specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Szukaj na stronie: "informacje o wszczętych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego"
(Zamawiający: inny podmiot niż Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie)
http://www.zeo.krakow.pl/pliki/zamowienia/wszczete.htm
Koalicja na rzecz bezpieczeństwa dzieci
w Internecie

17 grudnia 2012 nasz Zespół Szkół dołączył do Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie. Koalicja istnieje przy Polskim Centrum Programu "Safer Internet", które tworzą Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Koalicja jest inicjatywą skupiającą organizacje i instytucje, które podejmują działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Jej celem jest jak najszersze upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu przede wszystkim wśród najmłodszych internautów.

Przygot. K.WalZapewnienie bezpieczeństwa to nasz priorytet

W naszej szkole priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa.
W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół przystąpił do programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa "Szkoła promująca Bezpieczeństwo"

Celem przedsięwzięcia jest:
- zapobieganie zjawisku przemocy i agresji w szkole
- podejmowanie podnoszących bezpieczeństwo uczniów

Zadania podejmujowane w ramach projektu przez szkołę są we współpracy z partnerami:
- rodzicami uczniów
- instytucjami działającymi na rzecz zapobieganiu zjawisku przemocy
- społecznością lokalną
Szkoła nasza ubiega się o przyznanie certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo
Zapraszamy wszystkich partnerów do współpracy.

pełnomocnik d/s projektu J. ChudybaDyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Krakowie, ul.Senatorska 9
ogłasza nabór na stanowisko referenta ds sekretariatu


Wymagane kwalifikacje
  • 1. Obywatelstwo polskie,
  • 2. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku,
  • 3. Oświadczenie o niekaralności,
  • 4. Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne,
  • 5. doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych;
  • 6. znajomość środowiska Windows i pakietu Office, SIO, PFRON
  • dobra znajomość obsługi komputera
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 29.09.2017r. do godz. 15.00 w sekretariacie ZSS nr 4 w Krakowie, ul. Zakątek 2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Nabór na stanowisko referent ds. sekretariatu " . Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

WYNIKI NABORU W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko referenta w ZSS4 w Krakowie wpłynęły 2 aplikacje.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono 1 osób, która spełniła wymagania - na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej przedstawiono kandydatowi propozycję zatrudnienia, która została przyjęta.grono jako metoda nauczania

Pojęcie "gronou" przyjęło się jako określenie metody nauczania, której istota polega na tym, że uczniowie realizują określone "duże" przedsięwzięcia w oparciu o przyjęte wcześniej założenia....
więcej znajdziesz tu: grono jako metoda nauczania